Acceptans av Villkor och Bestämmelser

1.1 Genom att skapa ett konto hos Hatman & Co (tillgängligt på www.hatmanco.com), bli en aktiv kontoägare och samtycka till Hatman & Co:s Villkor och Bestämmelser ingår du i ett juridiskt bindande avtal. Detta avtal omfattar både de allmänna villkoren och användningsvillkoren som styr din användning av Hatman & Co och dess tjänster. Du samtycker till användningen av elektronisk kommunikation för att få tillgång till Villkoren och avstår från eventuella rättigheter eller krav enligt gällande lagar eller regler i någon jurisdiktion som kräver en ursprunglig (icke-elektronisk) signatur.

1.2 Hatman & Co tillhandahåller produkter och tjänster via sin webbplats och mobilapplikation. Dessa tjänster omfattar webbplatsen, mobilapplikationerna, tillhörande data, online- och elektroniska dokument och kan även inkludera relaterade medier och tryckta material. Dessa tjänster refereras gemensamt som "Hatman & Co," "Hatman & Co-webbplatsen" eller "Hatman & Co-applikationen." Detta avtal, tillsammans med dess tillhörande Villkor och Bestämmelser, gäller för alla dessa tjänster.

Parter

2.1 Dessa Villkor och Bestämmelser utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Hatman & Co AB, ett företag registrerat i Sverige under Org.nr: 559427-6353, med kontor på Monvägen 108b, 44343 Gråbo, Sverige, som är ensam ägare av "Hatman & Co."

2.2 Hänvisningar i dessa Villkor och Bestämmelser till "oss," "vår," eller "vi" avser Hatman & Co AB Org.nr: 559427-6353.

2.3 Hänvisningar i dessa Villkor och Bestämmelser till "du" och "din" avser dig, slutanvändaren av Tjänsterna.

Användningsvillkor

3.1 Åtkomst till och användning av Hatman & Co är beroende av efterlevnad av användningsvillkoren (benämnda som "Villkor") som presenteras under registreringsprocessen.

3.2 För att få tillgång till information och tjänster som är tillgängliga på Hatman & Co måste du vara en registrerad kontoägare hos Hatman & Co. 3.3 Du förbjuds från att:

(i) Replicera eller kopiera applikationen eller något innehåll/produkter/tjänster för distribution till tredje parter.

(ii) Hyra ut, låna ut, sublicensera, distribuera eller överföra applikationen eller innehåll/produkter/tjänster till tredje parter.

(iii) Dekompilera eller reverse engineering applikationen eller något innehåll/produkter/tjänster.

(iv) Ändra, utvidga eller omvandla applikationen eller något innehåll/produkter/tjänster, dela upp det i delar, extrahera delar av det, sammanfoga det med andra produkter, installera det eller använda det i andra produkter.

Ålderskrav

Om du är under arton (18) år måste du informera dina föräldrar eller vårdnadshavare och få deras samtycke innan du gör några köp på www.hatmanco.com eller någon annan webbplats relaterad till Hatman & Co. Innehåll och Immateriella

Rättigheter

4.1 Hatman & Co tillhandahåller informations­tjänster till alla Hatman & Co-kontoägare. Det är inte avsett för publicering eller användning av någon individ i något land eller jurisdiktion där sådan användning skulle strida mot lokala lagar eller regler. Det är helt ditt ansvar att säkerställa att din åtkomst och användning av Hatman & Co är i enlighet med lagarna i din lokala jurisdiktion.

4.2 All personlig information som du tillhandahåller Hatman & Co när du använder dess tjänster kommer att hanteras i enlighet med vår Integritetspolicy, som ingår i dessa Villkor och Bestämmelser.

4.3 Informationen som tillhandahålls på Hatman & Co-webbplatsen presenteras "som den är" och "som den finns tillgänglig." Vi garanterar inte att Hatman & Co är kompatibel med din mobila enhet eller att den kommer att fungera utan avbrott. Därför kan vi inte garantera på något sätt:

(i) Att Hatman & Co kommer att uppfylla dina behov eller förväntningar.

(ii) Att Hatman & Co kommer att fungera kontinuerligt, säkert, utan fel eller obegränsat.

(iii) Att resultaten som erhålls genom Hatman & Co kommer att vara korrekta eller sanna.

4.4 Allt innehåll på Hatman & Co-webbplatsen eller mobilapplikationer, liksom alla material som är tillgängliga genom Tjänsterna (inklusive, men inte begränsat till, text, video- och ljudinnehåll, bilder och fotografier, programkod, grafik, illustrationer, animationer, konstverk, namn och logotyper och deras arrangemang) skyddas av varumärken, upphovsrätt, databasrättigheter och andra immateriella rättigheter som ägs av Hatman & Co och/eller tredje parter. Användning eller reproduktion av detta innehåll är strikt förbjuden utan vårt tidigare uttryckliga medgivande.

4.5 Ingenting i dessa Villkor och Bestämmelser ska tolkas som att det ger behörighet att använda något varumärke, patent, designrätt eller upphovsrätt som ägs av oss eller någon tredje part.

4.6 Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att säkerställa informationens noggrannhet som är tillgänglig på Hatman & Co, men vi kan inte garantera dess noggrannhet över tid. Det är dock vårt åtagande att hålla all tillgänglig information uppdaterad efter bästa förmåga.

4.7 Du erkänner att vi kan ändra innehållet och tekniska specifikationer för Hatman & Co-applikationen när som helst. Dina Åtaganden Om inte annat uttryckligen anges i dessa Villkor och Bestämmelser, är tillåtet enligt lokala lagar eller tidigare avtal skriftligen med Hatman & Co AB, samtycker du till att:

(a) Inte hyra ut, licensiera, sublicensiera, låna ut, översätta, sammanfoga, anpassa, modifiera eller variera Hatman & Co-applikationen.

(b) Inte göra ändringar eller modifieringar i hela Hatman & Co-applikationen eller någon del av den, eller tillåta att den kombineras med eller integreras i någon annan applikation eller program.

(c) Snabbt byta ut den nuvarande versionen av Hatman & Co-applikationen med en uppdaterad eller uppgraderad version eller ny version som tillhandahålls av Hatman & Co enligt dessa Villkor och Bestämmelser.

(d) Inte tillhandahålla eller göra tillgänglig Hatman & Co-applikationen, i helhet eller delvis (inklusive programlistor, objekt- och källkodslistor, objektkod och källkod), i någon form till någon person utan föregående skriftligt medgivande från Hatman & Co.Tillgänglighet Du erkänner att Hatman & Co-applikationen kan bli otillgänglig eller oanvändbar från tid till annan, på grund av skäl inklusive:

(i) Utrustningsfel (hårdvarufel).

(ii) Programvarufel.

(iii) Rutinmässiga underhållsåtgärder, nattliga säkerhetskopior, uppgraderingar eller reparationer utförda av oss.

(iv) Orsaker som är bortom vår rimliga kontroll eller som inte är rimligt förutsägbara av oss. Hatman & Co tar inget ansvar, direkt eller indirekt, för prestandan hos din utrustning eller din internetleverantör. Som du erkänner ska Hatman & Co-applikationsprodukten inte fås i form av källkod, olåst kod eller med kommentarer.

Överföring

7.1 Du är förbjuden från att överföra, tilldela, belasta eller på annat sätt förfoga över dessa Villkor och Bestämmelser eller några rättigheter eller skyldigheter som uppstår från dem utan föregående skriftligt medgivande. Hatman & Co AB behåller rätten att överföra, tilldela, belasta, underkontraktera eller på annat sätt förfoga över dessa Villkor och Bestämmelser eller några rättigheter eller skyldigheter som uppstår från dem när som helst under avtalsperioden.

Ändringar i Villkor och Bestämmelser

8.1 Dessa Villkor och Bestämmelser reglerar din användning av Tjänsterna som tillhandahålls av Hatman & Co och de ersätter alla tidigare avtal mellan dig och oss gällande samma.

8.2 Villkor och Bestämmelser kan genomgå periodiska ändringar (inklusive de som krävs för att följa tillämpliga lagar eller ändringar i reglerande krav). Sådana ändringar och tekniska utvecklingar kommer att uppdateras automatiskt, och deras acceptans kommer att vara nödvändig för att fortsätta använda Hatman & Co-applikationen. Om någon ändring är oacceptabel för dig bör du sluta använda våra Tjänster. Det är fortfarande ditt enda ansvar att granska Villkor och Bestämmelser och eventuella ändringar varje gång du använder Tjänsterna.

Begränsning av Ansvar

9.1 Enligt Villkor och Bestämmelser är vi inte ansvariga för skador eller förluster som du ådrar dig på grund av:

(a) Användning av våra Tjänster i strid med dessa Villkor och Bestämmelser, inklusive kommersiell eller affärsanvändning.

(b) Fel som uppstår på grund av den utrustning du använder för att komma åt våra webbplatser eller mobilapplikationer eller nätverksfel (inklusive sådana av din internetleverantör).

(c) Skada på din utrustning (t.ex. skrivbord, bärbar dator, mobil, smartphone, surfplatta, spelkonsol eller annan internetaktiverad enhet) eller någon förlust eller korruption av data som uppstår på grund av din användning av våra webbplatser eller mobilapplikationer (vi kan inte garantera att filer du laddar ner är fria från virus, föroreningar eller förstörande element).

(d) Eventuella brister från vår sida att följa några självuteslutningspolicyer som vi kan ha på plats från tid till annan.

(e) Noggrannheten, fullständigheten eller aktualiteten av informationstjänster som tillhandahålls av oss eller tredje parter, inklusive men inte begränsat till priser, tider, resultat eller allmän statistik.

(f) Förlust som uppstår på grund av din missbruk eller missbruk av våra

Tjänster.

9.2 Vi tar inte ansvar för eller kontroll över innehållet på externa webbplatser som är länkade till Hatman & Co och accepterar inget ansvar för några förluster eller skador som du drabbas av på grund av användning av sådana webbplatser. Vänligen hänvisa till villkoren och bestämmelserna för var och en av dessa webbplatser.

9.3 Som en leverantör som uteslutande fokuserar på applikationer är vi inte ansvariga för olika typer av förluster, inklusive men inte begränsat till förlust av vinster, affärsmöjligheter, intäkter, möjligheter, data eller programvara. Detta gäller oavsett om ansvar grundas på kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet) eller någon annan rättslig teori och oavsett om det resulterar direkt eller indirekt i förlust eller skada.

9.4 Applikationen tillhandahålls "som den är" vid tidpunkten för nedladdning, utan någon form av garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, inklusive men inte begränsat till garantier om lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång. Under inga omständigheter ska vi vara ansvariga för några anspråk, skador eller annat ansvar, vare sig det är i en handling eller kontrakt, skadestånd eller på annat sätt, som uppstår från användningen av Hatman & Co-applikationen.

9.5 Hatman & Co avsäger sig ansvar för eventuella förändringar i det juridiska sammanhanget som kan leda till att dess tjänster stängs av, antingen lokalt eller globalt. Sådana förändringar kan inkludera men är inte begränsade till förbud eller krav på specifika lokala licenser.

9.6 Hatman & Cos förpliktelser och tjänster upphör vid tidpunkten för uppsägning.

Betalning

10.1 Tvist om betalning: Om du är missnöjd med de tillhandahållna tjänsterna eller vill höja en betalningstvist, vänligen skicka ett e-postmeddelande till oss på info@hatmanco.com.

10.2 Tydliga betalningsalternativ: Vi erbjuder följande betalningsalternativ i samarbete med Klarna Bank AB (publ), med säte på Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige. Betalningar som görs med dessa alternativ behandlas direkt av Klarna: Betalning inom 14 dagar: Betalning ska ske inom 14 dagar från leverans av varorna. Detaljerade betalningsvillkor inom 14 dagar finns här. Konto: Klarna Konto är ett kreditkonto som tillhandahålls av Klarna och låter låntagare göra månatliga betalningar för sina köp, inklusive minst 1/24 (minst SEK 50) av den totala kreditbeloppet som används eller enligt villkoren som godkänts vid försäljningen. För mer information om Klarna Konto, inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation, besök här. För att erbjuda olika betalningsalternativ kan vi behöva dela dina personuppgifter, kontaktuppgifter och orderuppgifter med den relevanta betaltjänstleverantören. Vi rekommenderar att du granskar vår Integritetspolicy för mer information. Användningen av dina data regleras enligt tillämpliga dataskyddslagar och Klarnas Integritetspolicy. För att tillhandahålla dig Klarnas betalningsmetod kan vi behöva dela några av dina personuppgifter med Klarna, såsom kontakt- och orderuppgifter, för att bedöma om du är berättigad till deras betalningsmetoder och för att anpassa dessa metoder efter dina behov